Blogg i utdanningen

Alle kan blogge!

Bloggen er lett tilgjengelig, har lav brukerterskel og kan raskt og enkelt oppdateres.  Den kan være offentlig eller lukket for en gruppe og en bestemmer selv, hvem og hvor mange som skal eie den. 
Det er motiverende og engasjerende å bruke blogg i undervisning, både som en fargerik formidlingsarena og aktiviserende læringssituasjon. Vi har blogget faglig på designutdanningene siden 2007.

Hva er blogging?

Blogg er en kortform av det engelske begrepet web log og er et oppdatert nettsted der én eller flere forfattere publiserer innhold. Som regel presenteres det siste innlegget øverst på bloggens forside, mens de andre innleggene følger etter i omvendt kronologisk rekkefølge.

Bloggere forholder seg ofte til andre skribenter ved utstrakt bruk av pekere til andre nettsteder og blogger. Noen blogginnlegg er direkte svar på andres. Blogging benyttes som selvrefleksjon, kommunikasjon med andre eller informasjon. Blogginnlegg kan også tagges, det vil si at de får merkelapper som forteller hva de handler om. Det er mulig å sortere blogginnleggene ut fra de ulike taggene.

Hvorfor bruke blogg i undervisningen?

Blogg egner seg godt til å produsere sammensatte tekster med lenker, bilder og videoer. Elevene må søke etter ressurser og nettsider, sette inn disse i bloggen og legge inn riktige kildehenvisninger. På den måten utvikler de informasjonskompetanse og digital kompetanse.

Blogging er også god skrivetrening. Skriftlig fremstilling er en grunnleggende ferdighet som studentene lære. Med blogging over tid får studentene mulighet til å utvikle seg som skribenter og finne sin stemme. De kan ta i bruk et nytt vokabular og forme egne meninger. Ved hjelp av kommentarfunksjonen i bloggen kan elevene få tilbakemeldinger fra hverandre eller potensielt fra hele verden, hvis bloggen er åpen.

Jannicke Skorstad Mediedesign 2007-2008 http://jannickeskorstad.blogg.no/m_012008.html

Åpne blogger gjør at elevene får skrive for et ekte publikum og ikke bare for læreren. Det gir skrivingen autentisitet og arbeidslivsrelevans. Åpne blogger gjør også at man kan samarbeid på tvers av skoler, for eksempel med en blogg-vennskapsklasse på en annen skole.

Hvordan komme i gang?

Treider Fagskoler har et eget bloggsystem laget med WordPress under portalen treiderblogg.no. Tidligere bloggportaler fra Idefagskolen er ideblogg.no og passegal.no. På treiderblogg.no finnes utførlig informasjon om hvordan en oppretter og bruker en blogg. Det er også opprettet egen bloggportal for SoFi – School of Fashion Industry. Studenter som oppretter blogg på Treiderblogg får samtidig en egen website under sitt eget brukernavn. Alle websiter og blogger kan designes etter brukerens egne ønsker og behov. I tillegg til selve bloggpostene kan det følgelig lages egne presentasjoner av fagemner med tilhørende fagsider, omtaler, reisebeskrivelser, biblioteker, bildegallerier, portfolio m.m.

Hvordan bruke blogg i undervisningen?

Blogg kan brukes i alle fag og på alle nivåer. Det mest vanlige er at en klasse jobber med blogg gjennom ett eller flere skoleår. Hvis målet er at studentene skal bli bedre skribenter, gir bloggen mulighet for jevnlig skriving med mindre skriveoppgaver. Hvis målet er formidling av visuelle arbeider kan disse legges ut for evaluering av lærere, foredragsholdere, sensor etc.

Anita Sohlman Lund – Ideblogg 2010

Lærere og foredragsholdere poster undervisningesmatereiell på lærerbloggen og studentene poster sine svar og innleveringer på egne blogger. Bloggeren kan om nødvendig merke poster som privat med et tilhørende selvvlgt passord.

Positive kommentarer kan gis rett på bloggen, men mer spesifikke og kritiske kommentarer bør tas I klasserommet eller mellom Lærer og student. Studenten kan få vurderingen i læringsplattformen eller muntlig i klasserommet. Gode tilbakemeldinger gir studenten konkrete oppgaver eller ideer han eller hun kan jobbe videre med i de neste blogginnleggene.

Skriveoppgaver er ikke bare viktige for å bli bedre skribenter. Skriving er også en måte å forstå det man leser på. Det er derfor en god idé å ha jevnlige oppgaver hvor elevene skal poste innlegg om leselekser. Det er også viktig at studentene kan sette ord på og beskrive sine egne og andres arbeider. Spesielt innen kreative fag er dette viktig.

Kunsten å beskrive kunst og design, er en god egenskap. Studenten lager sin egen verktøykasse for å analysere og formidle kunst og design, enten det skal skrives om i form av program, anmeldelser, kritikk eller fagartikler.

Studenten lærer studenten

Når en student beskriver hvordan hun har kommet frem til foreliggende løsning/arbeid/besvarelse på sin blogg, er dette meget godt materiale for medstudenter og andre til å tilegne seg den samme kunnskap.

Hvis studentene må finne andre nettsider, bilder eller videoer som er relevante for det de skriver om, gir det elevene mulighet til å få en bredere forståelse av det de leser om. Å knytte lærestoff til eksterne lenker gjør at leseoppgavene ikke bare blir skoleoppgaver, men noe som har sammenheng med den virkelige verden.

Blogging egner seg godt til å publisere og reflektere rundt egne digitale arbeider. Mange lærere bruker derfor blogg i formgivningsfag. Elevene tar egne bilder, lager montasjer eller annet. Et blogginnlegg inneholder det digitale produktet og en tekst som beskriver valgene elevene har gjort i prosessen med å lage produktet. Bloggen blir elevens portefølje. Hver elev kan selv merke sine beste arbeider med for eksempel “utvalgte”, og bloggen kan dermed brukes for mappevurdering. I et eget blogginnlegg kan eleven reflektere rundt utvalget hun eller han har gjort.

Målsetting:

Vi og studentene skal ut på den digitale arenaen som prosumenter! Begrepet er en sammenstilling av «produsent» og «konsument» og viser til en aktiv rolle

Idelogg.no Bloggportal Idefagskolen 2011

der vi selv er med å skape, utvikle og ikke bare forbruke. Studentene skal lære seg til å bidra på den digitale arenaen og gå fra å være passive forbrukere av tjenester på nettet til å bli aktive bidragsytere.
Det er særlig innen fagområder som design, kunst og foto samt formidlingsfag som reiseliv og markedsføring en kan finne nye veier å implementere digital kompetanse på nye måter i nye medier.

En strukturert og innholdsrik blogg er et godt pre i forbindelse med jobbsøk.

Blogg – et sosialt medium

Selve ordet er satt sammen av ordene «web» og «logg». Blogg er en publiseringsplattform på nettet innenfor sjangeren sosiale medier. Bloggene leses nedenfra og opp. Det nyeste innlegget ligger alltid øverst. De siste årene har antall bloggere eksplodert. Alle kan blogge. Verdensveven er full av et utall varianter – alt fra såkalte fjortisblogger til fagblogger. Bloggosfæren har blitt en ny form for offentlig rom som gir vanlige mennesker anledning til å påvirke dagsordenen i samfunnet.

Blogg er et svært effektivt medium for publisering og kommunikasjon.
Bloggingen er dialogisk, det vil si at den legger opp til en dialog mellom skriver og leser.
Dessuten er bloggen er et personlig medium. Eieren har all kontroll over måten hun vil kommunisere på. Bloggeren er sin egen redaktør, korrekturleser, grafisk designer og så videre. Dermed blir veien fra tanke til offentliggjøring svært kort.

Det finnes mange ulike bloggtjenester, både åpne og lukkede. Brukerne kan velge om bloggen bare skal vises for spesielt interesserte eller være åpen for alle. En kan også invitere andre til å være bidragsytere.

Blogg i markedsføringen

Markedsføringsfaget er i endring, nye områder vektlegges. Budsjettene blir strukket over flere mediekanaler, og grunnleggende aspekter ved forretningsmodellen til reklame- og mediebyråer er endret:

Passegal.no Bloggportal Idefagskolen 2013

 • Kundene er vanskeligere å nå gjennom reklame fordi de konsumerer media på mange ulike kanaler og plattformer, ofte samtidig.
 • Annonsering basert på push går under radaren hos forbrukere som heller velger å selv finne frem til informasjonen de anser som relevant.
 • Historiefortelling blir stadig viktigere.
 • Realistiske innsyn I utdanningene, laget av studenter, er effektive, gode og selgende historier.
 • Begrepet content marketing, eller innholdsmarkedsføring, er en strategi for markedsføring som går ut på å produsere innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder.
 • Student- og lærerblogger egner seg godt som innholdsmarkedsføring.

Forskere mener at åpenhet og deling i internettmedia er viktig for den fremtidigeutviklingen av skolen. Blogger kan være gode hjelpemidler når det gjelder muligheter for diskusjon innad i grupper, og mot offentligheten. Gjennom å bruke blogg som et åpent forum for å diskutere skolemateriale, kan elevene oppnå store læringsgevinster.

Noen erfaringer:

 • Ved å våge å være synlige og åpne oss, viskes skillet mellom skole og omverden ut, og vi får verden inn i klasserommet. Innhold fra utenverdenen bringes inn gjennom lenker og embedding. Svein Østerud beskriver dette som det perforerte klasserommet. «Det fysiske rommet blir utvidet med et virtuelt rom der klassen som læringsmiljø kan oppsøke bibliotek, arkiv, kunnskapsbaser og faglig ekspertise utenfor skolen.»
 • Andre fordeler ved å legge arbeidet sitt online er at en får bekreftelser på innsatsen fra flere enn bare faglærer og medelever. Alt er alltid tilgjengelig for alle, og dialogen skapes ved at elevene får kommentarer fra andre. Bloggen blir et åpent rom der parter utenfor skolen, kulturinstitusjoner, næringslivet, arbeidsgivere, journalister, foreldre og venner, kan få innsyn i skolehverdagen. Når jeg inviterer foredragsholdere til undervisningen eller oppsøker institusjoner utenfor skolen, ber jeg de se på bloggen i forkant. Slik vet foredragsholderne hvem de møter og hva elevene kan. Det samme gjelder for sensor.
 • Erfaring viser at studenter som oppretter blogger ved skolestart bruker disse flittig i gjennom hele skoleåret. Noen fortsetter også å bruke bloggen etter skoleslutt.
 • Erfaring viser at få, om ingen, studenter har betenkeligheter med å blogge når obligatoriske oppgaver må leveres på blogg.
 • Erfaring viser også at studenten blir meget bevisst på hva som blogges, hvordan den ser ut, hvordan en formulerer seg skriftlig etc. Alt dette med tanke på at lærere, foredragsholdere, fremtidige arbeidsgivere, sensor og alle de andre også ser hva som gjøres på blogg.
 • Erfaring viser at åpne blogger skaper gode relasjoner sosialt og faglig samtidig som det er god PR for organisasjonen.
 • Læreplanmål

Veronica Sara Poer
Mediedesign 2011

Anette Herwell
Mediedesign 2012

Elin Parr Ohme Mediedesign 2013

Silje Bekkevold
Mediedesign 2013

Arbeidsformen påvirker studentene. Blogging bidrar til å oppfylle læreplanmålene, tverrfaglighet, gi teknisk og digital kompetanse, netikette, ta i bruk flere intelligenser, gi eierskap og inspirasjon til læreprosessen og faglig stolthet. Studentene lærer å dokumentere, presentere, reflektere og kommunisere faget.

Effektive internettlenker

En annen bieffekt er at bloggene bidrar til å spre kunnskap om hva faget/utdanningen er. Dette ved å legge bloggportalen til skolens hjemmesider og vice versa. På den måten kan vi være med på å bygge opp programområdet. Og det gir mer treff på organisasjonens nettsider.

Ikke bare i klasserommet

Bloggen gjør oss mindre avhengig av at all undervisning skal foregå i klasserommet eller at læreren må være til stede. Vi kan ha undervisning uten å være fysisk sammen. Studentene kan jobbe med læringsoppdrag og levere inn hvor enn i verden de er. Bloggen tar oss ut av det tradisjonelle klasserommet.


Dette lærer studentene

Presentere.

I bloggosfæren skifter en på å være leser og skriver. Studentene skriver ikke bare for læreren, men for en lesergruppe utenfor skolens vegger. Det er en type offentlighet som studentene må lære å forholde seg til. De må huske på at bloggen vil være en del av skolens profil utad. Blogg fungerer ideelt til å presentere fotografier, film/video, illustrasjoner m.m. Foto blir kontinuerlig brukt som visualiseringsmateriale, og en må forstå hvordan foto kan brukes som kunst, dokumentasjon og reportasje.

Reflektere.

Bloggen gir studentene eierskap over sin egen læring. Studentene tvinges til refleksjon mellom det praktiske og det teoretiske. Det nytter ikke med klipp og lim. En må bruke egne ord og faguttrykk som beskriver personlige prosesser. Slik viskes grensen mellom praksis og teori ut, og læringen blir forsterket. En husker bedre når en har reflektert over og blitt bevisst det som skjer i læringen. Faget får en akademisk vinkling i tillegg til de praktiske prosessene. Dette er en av grunnideene til studiespesialisering med formgivingsfag – å se sammenhengene mellom det reflekterende og det praktiske, samspill mellom tekst og bilde. Læringen blir slik kontekstuell. Studentene tenker dypere og mer systematisk over sin egen læring. Det øker lærelysten.

Dokumentere.

Gjennom bloggen dokumenteres et fag på en god måte. Det brukes ikke som underholdning, men fordi det er den beste måten å presentere, dele og samle studentene læring på gjennom skoleåret. Faget dokumenteres i en form som belønner studentene med en gang ved at det ser proft ut. Det stimulerer studentene til å strekke seg, oppsøke kunnskap og å gå lenger enn det en trodde var mulig. Dokumentasjonen er lett tilgjengelig og enkel å redigere. Bloggen kan legges ved som dokumentasjon i søknader til høyere utdanninger eller som vedlegg til CV-er til fremtidige jobbsøknader.

Kommunisere.

En av de viktigste egenskapene til bloggen er at den er dialogisk. Blogging gir studentene en sjanse til å bli sett og hørt i skolesammenheng. Studentene blir bevisst dette og læres opp i å gi respons til hverandre. En får erfaring med kommentarer og tilbakemeldinger fra flere enn lærer og medstudenter. Noen får respons internasjonalt. Mer feedback skaper et dynamisk lærende samfunn.

Tverrfaglighet.

Silje Nielsen
Mediedesign 2013

Bjarne Undheim
3D Design 2014

Joycee Larsen
Mediedesign 2014

Renate Meyer
Mediedesign 2017

Blogging øker tekstproduksjonen i faget. Studentene øver på å uttrykke seg faglig, produserer sammensatte tekster og får mye skrivetrening. Vi jobber med rettskrivning og å forstå ulike sjangere. Det åpner for et samarbeid med fellesfag, for eksempel norsk, som skal jobbe med medierike og sammensatte tekster. Et annet eksempel er studenter som finner ut at de vil blogge på engelsk for å nå en bredere lesergruppe eller studenten som bruker bloggen for å vedlikeholde engelsk etter tidligere studier. De ukentlige innleggene på bloggen holder studenten i gang med å bruke språket.

Flere intelligenser.

Studentene oppøver sine akademiske evner. Studentene blir oppmuntret til å bruke flere sider av seg selv i et praktisk fag. De lærer å reflektere og skrive faglig. Den teoretiske vinklingen synliggjør hvor avanserte læreprosesser vi jobber med. En annen effekt av blogg i klasserommet er at «de stille i landet» er like synlige som de som er høyrøstede i klasserommet.

Digital og teknisk kompetanse.

Blogg bidrar til digital kompetanse på mange måter. De tekniske forutsetningene tar studentene kjapt. Studentene lærer blant annet å mestre: skjermdumping, embedding, hypertekst, sammensatte tekster, innmelding, opprette konto, samt hvordan en søker og navigerer for å finne gode nettressurser.
De fleste studentene er aktive mediebrukere, men det er nytt for dem å bruke de sosiale mediene faglig. Ved å blogge forstår en oppbyggingen av Internett gjennom personlig erfaring.

Blogging gir studentene et verktøy for livet. Kompetansen er relevant og dagsaktuell. Flere av studentene oppretter og utvikler nye blogger. Slik viskes grensene ut mellom et skoleår og et senere liv, og en åpner for mer læring.

Netikette.

Ved å gå inn på den digitale arenaen må vi ta opp tema som kildekritikk, personvern, netikette og lisensiering for å oppføre seg profesjonelt på verdensveven. Studentene lærer å vurdere mediene og nettressurser på en mer kritisk og bevisst måte. Lærerens rolle er å passe på, hjelpe, utfordre, be dem om å slette eller være varsomme.

Personvern

Studentene legger bare ut en begrenset profilinformasjon, for eksempel bare fornavn. De er voksne nok til å skjønne hvor grensene går, men er de i tvil, konsulterer de læreren. En ufravikelig regel er å ha tillatelse til å offentliggjøre personer på foto. Fotomateriale de bruker i bloggene, har de i hovedsak produsert selv. Dermed har vi ikke konflikter i forhold til åndsverkloven. Men det er allikevel viktig å ta opp rett bruk av kilder og lisensiering.

Kilder:
Blogg er en publiseringsplattform på nett innenfor sjangeren sosiale medier. Britt Iren Hetland er en aktiv blogger innenfor videregående opplæring. Hennes elever er også aktive bloggere og slik perforeres klasserommet. Hetland bruker begrepet prosumenter. Begrepet er en sammenstilling av «produsent» og «konsument» og viser til en aktiv rolle der vi selv er med å skape, utvikle og ikke bare forbruke. (Bedre skole 2012/1)

http://bloggenomblogging.blogspot.no/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 Treiderblogg - Treider Fagskoler - Oslo - Norway

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar